“Clarinet” (คลาริเนท)

คลาริเนท กำเนิดในยุคปลายของบาร็อค เรียกว่า ปี่ chalumeau (ชาลุมมู)​ เพื่อเอามาแทนทรัมเปตในการเล่นโน้ตยากๆ เนื่องจากยุคนั้นทรัมเปต…