ประวัติโรงเรียน

thebandmusicschool

ประวัติการก่อตั้ง The Band Music School

                โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 โดยอาจารย์ วรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์ และอาจารย์ วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ เป็นที่ปรึกษา , น.ส.ภาวนา โอภาสสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และ นายปรมรรถ ดวงดารา เป็นผู้บริหารโรงเรียน เปิดทำการสอนดนตรีเริ่มต้นที่ถนนเจริญนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้และทักษะความชำนาญในวิชาด้านดนตรีแก่ผู้เรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาด้านดนตรีแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านดนตรีให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล และ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันย้ายมาเปิดทำการสอนที่ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่สนใจเรียนดนตรี

 

           * ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตเลขที่ กร.266/2553*

รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพ
เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน