ครูหมวย

ครูหมวย

อาจารย์ ศิริลักษณ์ สายเที่ยงแท้

( ครูหมวย )

สอน เปียโน

ประวัติการศึกษา :

         ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประสบการณ์การสอน/ทำงาน :

  • สอนที่ โรงเรียน Music Moment The circle
  • สอนที่ โรงเรียน Fin Music School
  • ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์