ครูฟ้า

นางสาวอาทิตยา แสงราษี (ครูฟ้า)

สอนวิชา เปียโน,ร้องเพลง,ไวโอลิน

ประวัติการศึกษา

– วิทยาลัยนาฏศิลป (The College of Dramatic Arts) วิชาเอก คีตศิลปสากล วิชาโท เปียโน 

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เครื่องมือเอก ไวโอลิน