ครูทู

อาจารย์ ปิยพล อัศวกาญจนกิจ 

( ครูทู )

สอน Saxophone

ประวัติ :

                ปิยพล อัศวกาญจนกิจ ได้เริ่มเล่น Saxophone ตั้งแต่อายุ 12 ปี ซึ่งได้เรียนกับ อ.วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ หลังจากนั้น ในปี 2551 เขาได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Pre-college ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ ปริญญาตรีสาขาดนตรีปฏิบัติ โดยเขาได้เรียน Saxophone กับ Prof. Shyen Lee ในปี 2557 ต่อมาเขาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขา Music Performance ที่ Bowling Green State University ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2559 ซึ่งเขาได้เรียนกับ Prof. John Sampen จนจบการศึกษาในปี 2561        

รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ :

  • 3rd prizes in Thailand International Wind Ensemble Competition in 2012.
  • 3rd prizes in Thailand International Wind Ensemble Competition 2013.
  • 2nd prize in Osaka Music Competition 2013, Osaka, Japan.
  • semi-finalist in 1st Sax Open Saxophone Quartet Competition in Strasbourg, France.
  • Memorable Mention from Ohio MTNA competition, Ohio, USA.
  • 2nd prize from Douglas Wayland Chamber Music Competition, Ohio, USA