ครูต้น

อาจารย์-

( ครูต้น )

สอน เปียโน /ฟลุ๊ต

     ประวัติการศึกษา :

                  เริ่มเรียนดนตรีครั้งแรก เมื่ออายุ 13 ปี โดยเรียนเปียโน ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขณะที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีหลายครั้ง เช่น การแสดงคีย์บอร์ดร่วมกับวงสตริงคอมโบของโรงเรียน การเข้าร่วมวงโยธวาธิตของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักดนตรีในวงดุริยางค์เยาวชนไทย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการสอนวิชาเฉพาะ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรติ์นิยมอันดับ 1 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาทฤษฎีดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขณะศึกษาที่จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีต่างๆหลายกิจกรรม เช่น เป็นสมาชิกวงซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Symphony Orchestra) วงออร์เคสตราคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้แสดง และเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนดนตรีในกิจกรรมเยาวชนดนตรีของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ เป็นต้น
               ด้านประสบการณืการสอนดนตรี อาจารย์ยชอนัญ ได้เป็นอาจารย์สอนดนตรีกับโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสอนดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน เช่นโรงเรียนนานาชาติจักรวาล (โรงเรียนนานาชาติเซนซ์สตรีเฟน เขาใหญ๋) โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรงเรียนดนตรี KPN โรงเรียนดนตรีมีฟ้า เป็นต้น ได้ส่งนักเรียนเข้าสอบวัดระดับมาตาฐานกับสถาบันดนตรีต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า Trinity College of Music และ Royal School of Music เป็นต้น